Botiga

Revista de Filologia Valenciana Nº5

Nº pagines: 
242

Revista. Articuls.

 • Estudi del sistema abreviatiu en el Tirant lo Blanch a través de l'incunable de 1490. María Luisa Cabanes Catalá
 • Repartiment i antroponimia en la Valencia del sigle XIII. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
 • Els aforismes del manuscrit migeval de Teodorico Borgognoni. Vicente Dualde Pérez
 • Aproximacio a l'identificacio de les expressions llatines de la Vita Christi. Josep Esteve Forriol
 • Construint realitats en paraules. Antoni Fontelles Fontestad
 • La figura de Morella Guillem Cros en la guerra de les germanies valencianes. Francisco A. Roca Traver
 • Els mossaraps valencians. Roque Chabás
 • D'historia arabigovalenciana. Julià Ribera i Tarrago
Preu: 
15,00 €
Idioma: 

Revista de Filologia Valenciana Nº4

Nº pagines: 
180

Revista. Articuls.

 • Medicina i sanitat a través de les poesies d'Ausias March. María Luisa Cabanes Catalá
 • L'obra d'Ausias March en la biblioteca universitaria de Saragossa. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
 • Full d'una biblia manuscrita valenciana. Joan Costa Catala
 • Fonetica verbal del valencià. Josep Maria Guinot i Galan
 • "Marinyen" i el sufix toponimic "-en(t)" de terres valencianes. Abelardo Herrero Alonso
 • Les llengües de Valencia. Chimo Lanuza Ortuño
 • ¿Per que les minories tenen dret a un tractament diferencial de l'educacio i quin sentit te aço en els contexts multiculturals?. Salvador Peiró-i-Gregori
 • La llealtat de Valencia a la corona davant la successio de Joan I. Francisco A. Roca Traver
Preu: 
15,00 €
Idioma: 

Revista de Filologia Valenciana Nº3

Nº pagines: 
180

Revista. Articuls.

 • El spill de Jaume Roig com a font per la diplomatica. María Luisa Cabanes Catalá
 • Avehinaments en la Valencia trecentista. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
 • Introduccio a la Biblia Parva de Sant Pere Pasqual. Joan Costa Catala
 • La repoblacio de Xativa. Ramón Ferrer Navarro
 • Una pagina del Dotzé de Francesc Eiximenis. Ramón Ferrer Navarro
 • Algunes particularitats de la sintaxis valenciana. Josep Maria Guinot i Galan
 • Estament, professio i ofici en la Valencia del sigle XVI: variants lexicografiques. Rafael Benítez Sánchez-Blanco, Emilia Salvador Esteban
 • La coleccio cervantina de Francesc Martínez i Martínez en el IEV. Alfons Vila Moreno
 • El proces sobre l'ordenacio de l'iglesia valentina (1238-1246). Vicente Castell Maiques
Preu: 
15,00 €
Idioma: 

Revista de Filologia Valenciana Nº2

Nº pagines: 
140

Revista. Articuls.

 • Aportació al coneiximent d'alguns termens valencians del llenguage anatomic menescalesc. Vicente Dualde Pérez
 • Les preposicions per i per a, en la llengua valenciana. Josep Maria Guinot i Galan
 • La llengua valenciana del sigle XIV, refleixada en Arnau de Vilanova. Manuel Mourelle de Lema
 • L'unitat d'una llengua: notes per a una metacritica de la filologia ilustrada. Jorge Navarro Pérez
 • La toponimia romanica vernacula en l'Uns Al-Muhay wa-rawd al-furay (distraccio de cors i verger de contemplacio) d'al-Sarif Al-Isidri (lectura critica d'algunes dades inedites. Leopoldo Peñarroja Torrejón
 • Un dia en la societat foral: el ritme del temps en la Valencia del XV. Francisco A. Roca Traver
Preu: 
15,00 €
Idioma: 

Revista de Filologia Valenciana Nº1

Nº pagines: 
144

Revista. Articuls.

 • De "Re paleografia i diplomatica" en la Vita Christi de sor Isabel de Villena. María Luisa Cabanes Catalá
 • Occitans en Valencia. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
 • Particularitats del proces historic de la llengua valenciana fins a Jaume I. Josep Vicent Gómez Bayarri
 • Sobre el toponim el Real de Gandia. Abelardo Herrero Alonso
Preu: 
15,00 €
Idioma: 

L'us de les mayuscules i minuscules en la llengua valenciana

Autor: 
Antoni Fontelles i Fontestad
Nº pagines: 
60

Estudi llingüistic on s'aborda com els valencians hem d'usar les mayuscules i les minuscules en la llengua valenciana.

Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Llengua napolitana. Patrimoni cultural universal en perill

Autor: 
Massimiliano Verde
Nº pagines: 
62

Breu descripcio de l'historia de la llengua i la cultura napolitanes. Aportacions de la cultura napolitana a la civilisacio occidental. Situacio actual de la llengua napolitana en el sur d'Italia. Llibre escrit en llengua valenciana, castellà i llengua napolitana.

Preu: 
10,00 €
Idioma: 

Una aproximacio a l'historia de la llengua valenciana

Autor: 
Manuel Gimeno Juan
Nº pagines: 
50

Breu historia de la llengua valenciana, des dels primers pobladors hasda la nostra epoca. Particularitats de la llengua valenciana.

Versio en valencià i en frances.

Preu: 
10,00 €
Idioma: 

Petit traité descriptif des courses de taureaux

Nº pagines: 
154

El Petit traité descriptif des courses de taureaux es un dels llibres mes desconeguts de l'obra de Blasco. Publicada en França en 1925 introduïx a l'aficionat francofon en el mon de la tauromaquia des dels seus origens, descriu les places, els toreros, les quadrilles, les corregudes i per supost, els bous, les seues caracteristiques aixina com les ganaderies mes importants de l'epoca.

Este chicotet tractat nos permet apreciar tot el mestrage i el talent de l'escritor valencià mes internacional.

Preu: 
10,00 €
Idioma: 

Cronologia elemental de l'historia valenciana

Autor: 
Albert Cuadrado i de la Flor
Nº pagines: 
68

Este llibret preten cobrir les consultes diaries al voltant de l'Historia valenciana d'una manera rapida i eficient, a l'hora que introduix als no aveats a l'Historia valenciana els prolegomens d'esta, els seus fets mes importants, els seus homens destacats, les seues empreses i les seues victories, que molt a sovint, en l'Historia recent, se nos han negat i nos pertanyen en cos i anima.

Aci està, en l'anim de que este llibre servixca per a construir un futur millor.

Preu: 
12,00 €
Idioma: 

Pagines