Revista de Filologia Valenciana Nº11

Nº pagines: 
232

Revista. Articuls

  • Occitanisme i catalalanisme: elements per a una comparança en especial referencia al provençal i al valencià. Philippe Blanchet
  • Los furs i les abreviatures. María Luisa Cabanes Catalá
  • Una proposta d'actualisacio de les normes ortografiques de la llengua valenciana. Miquel Castellano i Arolas
  • Evolucio dels antroponims valencians: s. XIV-XVIII. Enric Chiralt Bailach
  • La terminología valenciana de les patologies i parasitaries en els texts migevals de menescalia. Vicente Dualde Pérez
  • Reflexions d'un testic de la guerra llingüistica. Gonzalo García-Aguayo
  • Entorn a l'hidronim serpis. Abelardo Herrero Alonso
  • La verdadera data d'ereccio del bisbat de Sergorp en Albarrasi. José Blasco Aguilar
  • Els mossaraps: el cristianisme en Valencia abans de Jaume I. Vicente Castell Maiques
Preu: 
15,00 €
Idioma: