Botiga

Cresol Nº4

Nº pagines: 
112

Revista Cresol Nº4:

ARTICULS

 • Algunes consideracions a la traduccio anglesa del Tirant Lo Blanch. Stella Maris Perez i Rodriguez.
 • Influencia social dels grups minoritaris. Jesualdo Massià i Alamar.

CULTURA TRADICIONAL

 • Coples i rondalles d'Alfarp. Dolors Hernandez i Chirivella.
 • La raboseta i el llop. Ampar Miralles i Fuster.
 • El cultiu de l'arros en Pinedo. Monica Crespo i Olmos.

JOVENS ESCRITORS

 • Vert i Vida: El repte dels setze i Marc el rebel. Josep Puchades i Vicent.
Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Cresol Nº3

Nº pagines: 
118

Revista Cresol Nº3:

IV JORNADES

 • Introduccio. Vicent R. Calatayud i Tortosa.
 • La lliteratura valenciana de la decadencia. Alfons Vila i Moreno.
 • Una ullada al sigle XV valencià des del mon dels escritors. Mª Jesus Cover i Torralba.
 • Una visio de la narrativa valenciana migeval. Sigles XIII i XIV. Josep Vicent Gomez i Bayarri.

JOVENS ESCRITORS

 • Poemes recitats. Primavera'95
Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Cresol Nº2

Nº pagines: 
112

Revista Cresol Nº2:

APUNTS

 • Apunts per a un seminari sobre teoria i practica poetica. Pere Delmonte i Hurtado.
 • Vocabulari basic. Classificacio per centres d'interes. Mª Angels Redon i Diaz.

CREACIO

 • Crits de la terra. Mª Angels Redon i Diaz.
 • Pensaments lliures. Aureli Lopez i Muñoz.
 • Poemes recitats'95. Josep Ferran Gil i Navarro.
 • Ut sementem feceris, ita metes. Miquel Castellano i Arolas.
 • Un tipo curios. Enric Calvo i Dolz.

JOVENS ESCRITORS

 • Des d'una llengua ofegada: poesia i narrativa actuals en aragones. Josep Carles Rubio Laínez.

 

Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Avehinaments (Valencia, s.XIV)

Autor: 
Mª. D. Cabanes i Pecourt
Nº pagines: 
280

Ample estudi sobre els avehinaments de la ciutat de Valencia en el sigle XIV.

Preu: 
10,00 €
Idioma: 

Revista de Filologia Valenciana Nº11

Nº pagines: 
232

Revista. Articuls

 • Occitanisme i catalalanisme: elements per a una comparança en especial referencia al provençal i al valencià. Philippe Blanchet
 • Los furs i les abreviatures. María Luisa Cabanes Catalá
 • Una proposta d'actualisacio de les normes ortografiques de la llengua valenciana. Miquel Castellano i Arolas
 • Evolucio dels antroponims valencians: s. XIV-XVIII. Enric Chiralt Bailach
 • La terminología valenciana de les patologies i parasitaries en els texts migevals de menescalia. Vicente Dualde Pérez
 • Reflexions d'un testic de la guerra llingüistica. Gonzalo García-Aguayo
 • Entorn a l'hidronim serpis. Abelardo Herrero Alonso
 • La verdadera data d'ereccio del bisbat de Sergorp en Albarrasi. José Blasco Aguilar
 • Els mossaraps: el cristianisme en Valencia abans de Jaume I. Vicente Castell Maiques
Preu: 
15,00 €
Idioma: 

Revista de Filologia Valenciana Nº10

Nº pagines: 
238

Revista. Articuls.

 • L'ampliacio europea: qüestio llingüistica. Sofia Arguís Molina
 • L'obra nova de la parroquia de Sant Nicolau en el llibre de fabrica de Jaume Roig. Maria de los Desamparados Cabanes Pecourt
 • El proces d'alfabetisació en la societat rural valenciana dels segles XVI i XVII. Enric Chiralt Bailach
 • Els ultims notaris del Regne de Valencia. Vicente Graullera Sanz
 • En torn a l'hidronim Xuquer. Abelardo Herrero Alonso
 • Una experiencia de billingüisme educatiu: Valencia 1982-2002. Maria Angels Redon i Diaz
 • Estudi morfosintactic del llenguaje de Sor Isabel de Villena. Josep Alminyana Vallés
 • Valencia, fundacio romana: (noves aportacions). Josep Esteve Forriol
Preu: 
15,00 €
Idioma: 

Revista de Filologia Valenciana Nº9

Nº pagines: 
276

Revista. Articuls.

 • Lo regiment de la cosa publica i les abreviatures. María Luisa Cabanes Catalá
 • L'immigracio veïnal en la Valencia del sigle XV. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
 • El lexic gastronomic i de l'alimentacio en els sainets d'Eduart Escalante i Mateu. Angel Vicent Calpe Climent
 • La denominacio de llemosina per a la llengua valenciana. Joan Costa Catala
 • Aportacio al coneiximent de la jurisdiccio del gremi de ferrers, menescals i ferradors de la ciutat de Valencia. Vicente Dualde Pérez
 • Vincent Andres Estellés i la poesia jocfloralesca. Gonzalo García-Aguayo
 • Toponimia i expansio urbana del lloc d'Albal en 1514. Jesús-Emilio Hernández i Sanchís
 • Gramatologia valenciana. Lluïs Fullana i Mira
 • La llengua valenciana: nom, autoctonia, identitat. Josep Boronat Gisbert
Preu: 
15,00 €
Idioma: 

Revista de Filologia Valenciana Nº8

Nº pagines: 
220

Revista. Articuls.

 • El sistema fonologic de la llengua valenciana. Josep Boronat Gisbert
 • Utilitat i utilisacio de l'antroponimia: unes reflexions en veu alta. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
 • Fragments de la biblia valenciana en els interrogatoris de Daniel Vives. Joan Costa Catala
 • Origens de la recuperacio idiomatica a través d'una lliteratura de circumstancies. Gonzalo García-Aguayo
 • Els noms dels gremis de Valencia i algunes notes entorn a la seua activitat professional en el periodo foral. Vicente Graullera Sanz
 • Reflexions per a una modernisacio de l'ortografia de la llengua valenciana. Chimo Lanuza Ortuño
 • La lliteratura valenciana. Francesc Almela i Vives
 • Poble, cultura i llengua. Julián San Valero Aparisi
Preu: 
15,00 €
Idioma: 

Revista de Filologia Valenciana Nº7

Nº pagines: 
200

Revista. Articuls.

 • Memorial entorn a la compra de San Vicent Ferrer per la ciutat de Valencia. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
 • "Los entrames" de mestre Vicent Ferrer. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
 • El tractat de la vida espiritual de San Vicent Ferrer. Josep Esparza Tolosa
 • L'historiografia entorn a San Vicent Ferrer en el sigle XVIII. Alfonso Esponera Cerdán
 • Les robes de Sant Vicent del Monasteri de Pedra: remeis eficaços i oblidats en casos de possesio demoniaca. María del Carmen García Herrero
 • Sant Vicent Ferrer i Valencia: la qüestio dels jueus. Francisco A. Roca Traver
 • Ortografia valenciana classica. Josep Nebot i Pérez
 • Una miqueta de filologia valenciana. Josep Nebot i Pérez
Preu: 
15,00 €
Idioma: 

Revista de Filologia Valenciana Nº6

Nº pagines: 
196

Revista. Articuls.

 • L'us de les abreviatures en la Vita Christi de Sor Isabel de Villena. María Luisa Cabanes Catalá
 • Algunes expressions de la conflictividad veïnal en l'Alfara del segle XVII. Enric Chiralt Bailach
 • Aproximacio a l'identificacio de les expressions llatines de la Vita Christi, II. Josep Esteve Forriol
 • L'Ausias March llati de Vicent Mariner editat per M. A. Coronel Ramos. Ismael Roca Meliá
 • Jaume Roig: vitivinicultor i proveïdor de la taula real. Jesús Villalmanzo Cameno
 • Evolucio del verp en la llengua valenciana. Lluïs Fullana i Mira
 • Recepcio com a academic del R. P. Lluïs Fullana i Mira. José Alemany Bolufer
Preu: 
15,00 €
Idioma: 

Pagines