Revista de Filologia Valenciana Nº9

Nº pagines: 
276

Revista. Articuls.

  • Lo regiment de la cosa publica i les abreviatures. María Luisa Cabanes Catalá
  • L'immigracio veïnal en la Valencia del sigle XV. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
  • El lexic gastronomic i de l'alimentacio en els sainets d'Eduart Escalante i Mateu. Angel Vicent Calpe Climent
  • La denominacio de llemosina per a la llengua valenciana. Joan Costa Catala
  • Aportacio al coneiximent de la jurisdiccio del gremi de ferrers, menescals i ferradors de la ciutat de Valencia. Vicente Dualde Pérez
  • Vincent Andres Estellés i la poesia jocfloralesca. Gonzalo García-Aguayo
  • Toponimia i expansio urbana del lloc d'Albal en 1514. Jesús-Emilio Hernández i Sanchís
  • Gramatologia valenciana. Lluïs Fullana i Mira
  • La llengua valenciana: nom, autoctonia, identitat. Josep Boronat Gisbert
Preu: 
15,00 €
Idioma: