Revista de Filologia Valenciana Nº3

Nº pagines: 
180

Revista. Articuls.

  • El spill de Jaume Roig com a font per la diplomatica. María Luisa Cabanes Catalá
  • Avehinaments en la Valencia trecentista. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
  • Introduccio a la Biblia Parva de Sant Pere Pasqual. Joan Costa Catala
  • La repoblacio de Xativa. Ramón Ferrer Navarro
  • Una pagina del Dotzé de Francesc Eiximenis. Ramón Ferrer Navarro
  • Algunes particularitats de la sintaxis valenciana. Josep Maria Guinot i Galan
  • Estament, professio i ofici en la Valencia del sigle XVI: variants lexicografiques. Rafael Benítez Sánchez-Blanco, Emilia Salvador Esteban
  • La coleccio cervantina de Francesc Martínez i Martínez en el IEV. Alfons Vila Moreno
  • El proces sobre l'ordenacio de l'iglesia valentina (1238-1246). Vicente Castell Maiques
Preu: 
15,00 €
Idioma: