Revista de Filologia Valenciana Nº5

Nº pagines: 
242

Revista. Articuls.

  • Estudi del sistema abreviatiu en el Tirant lo Blanch a través de l'incunable de 1490. María Luisa Cabanes Catalá
  • Repartiment i antroponimia en la Valencia del sigle XIII. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
  • Els aforismes del manuscrit migeval de Teodorico Borgognoni. Vicente Dualde Pérez
  • Aproximacio a l'identificacio de les expressions llatines de la Vita Christi. Josep Esteve Forriol
  • Construint realitats en paraules. Antoni Fontelles Fontestad
  • La figura de Morella Guillem Cros en la guerra de les germanies valencianes. Francisco A. Roca Traver
  • Els mossaraps valencians. Roque Chabás
  • D'historia arabigovalenciana. Julià Ribera i Tarrago
Preu: 
15,00 €
Idioma: