Maria Isabel Senis i Garcia

María Isabel Senís García (Valencia, 8 de decembre de 1928) demostrà des de molt jove la seua inquietut intelectual i creativa, i una forta determinacio que la dugueren a superar constantement els convencionalismes i llimitacions propis de l’epoca que li tocà viure.

Mª Isabel Senis i Garcia

Moguda per este afa, en octubre de 1962 se converti en la primera dona en ingresar en el Foto Club Valencia, lo que li permet coneixer els secrets de lo que en aquells anys encara era una tecnica innovadora. El deprenentage de la fotografia (incluint revelat en el taller del Foto Club) donà pronte els primers fruits i, ya en 1963 començà María Isabel a obtindre els primers reconeiximents, com un dels premis del I Concurs de Fotografia Artistica de Creus i Ermitoris del Regne de Valencia convocat pel Centre de Cultura Valenciana.

La seua atra gran passio, els viages, tambe era considerada extravagant per a una dona sola en la societat valenciana de mitat del sigle XX, pero combinava a la perfeccio en la de la fotografía i la dugue a visitar tota Europa (¡en autobus!), atravesant inclus el telo d’acer, en atre dels seus desafius als convencionalismes imperants. En u d’estos viages, per posar un eixemple, enllaçà en autocar Barcelona, Milán, Padua, Venecia, Zagreb, Belgrado, Sofía, Bucarest, Budapest, Viena, Salzburgo, Innsbruck, Zurich i Ginebra.

Fruit de la combinacio d’estes dos passions fon la serie de proyeccions que animaren la vida cultural de la ciutat a lo llarc de mes d’una decada, entre les que es pot destacar “Viage per els paisos nordics” (maig de 1967 en els salons del Centre de Cultura Valenciana, en la Llonja), “Portugal” (juliol de 1970, en el local del Foto Club Valencia, carrer Embaixador Vich), “Proyeccio i conferencia sobre les Illes Canaries” (febrer de 1973, en el dijous lliterari dels Cronistes del Regne de Valencia), “Proyeccio sobre Italia, Suissa, Austria i varis paisos de l’Est” (decembre de 1972, en la Caja de Ahorros).

El 10 de març de 1976 es nomenada Presidenta del Foto Club Valencia, convertint-se en la primera dona en alcançar eixe carrec.

El seu afa cultural i la tradicio familiar la mantingueren sempre en colaboracio tant en el Foto Club com en els Cronistes del Regne de Valencia i l’Institut d’Estudis Valencians, entitat esta ultima que tingue la seua seu i lloc de reunio durant molts anys en el propi domicili de María Isabel.

Valencià
Genero divulgatiu: