Estatuts

Capitul I. De l'ambit i fins de l'Institut d'Estudis Valencians

Articul 1. Denominacio

L'Institut d'Estudis Valencians (d'ara en avant IEV) es una entitat cultural que està constituïda en la ciutat de Valencia, Cap i Casal del Regne, que es rig per la Llei Organica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associacio i a l'ampar de lo dispost en l'articul 22 de la Constitucio, carint d'anim de lucre. Estos actuals estatuts son conseqüencia de la llegislacio vigent pero l'Institut d'Estudis Valencians preten mantindre viu l'esperit de l'institucio fundada el 2 de febrer de 1937.

Articul 2. Personalitat Juridica

L'IEV te personalitat juridica propia i capacitat plena d'obrar per a administrar i dispondre de sos bens i complir els fins que es proponen.

Articul 3. Domicili i ambit d'actuacio

El domicili de l'IEV s'establix en Valencia, Cap i Casal del Regne, en el carrer Conte d'Altea, nº15 porta 12, CP 46005.

L'IEV realisarà principalment ses activitats en l'ambit territorial del Regne de Valencia, denominat actualment Comunitat Valenciana.

Articul 4. Fins

L’IEV te com a finalitat estimular i propagar el coneiximent del Regne de Valencia en tots els seus aspectes, per mig de l’estudi i l’investigacio de les seues peculiaritats, i tambe la defensa de la cultura valenciana en totes les seues manifestacions. Queden totalment excluides qualsevol tipo d’activitats que perseguixquen fins polítics o religiosos.

Articul 5. Activitats

Entre les activitats a realisar per l’IEV tindran interes prioritari les següents: Cultiu de la Llengua Valenciana per mig del seu estudi; sessions de treball; viages per a coneixer les característiques geografiques, les costums i tota classe de manifestacions artistiques i folcloriques; seminaris i cursos de divulgacio i conferen cies; proyeccions, concursos i actes de caracter analec, publicacions etc.