Dario Maravall Casesnoves

Obrim en la presentacio de l'obra del professor Dario Maravall Casesnoves una serie de publicacions dedicades a la difusio dels cientifics valencians mes destacats. Expondrem la contribucio dels nostres investigadors als ambits mes diversos de la ciencia i la tecnologia.

 


Dario Maravall (Image 1) naix en Xativa en 1923. Realisa els estudis de bachillerat en Madrit i en 1940 els finalisa obtinguent el premi extraordinari. Continua la seua formacio fent estudis universitaris d'Ingenieria Agronoma i de Ciencies Exactes. Des de 1956, D. Dario Maravall Casesnoves, es doctor en Ciencies Matematiques per l'Universitat Complutense i doctor Ingenier Agronom per la ETS d'Inginyers Agronoms de Madrit en 1958. Ha desenrrollat una extensissima carrera universitaria com a investigador de primer nivell i tambe com a docent en diverses universitats i institucions. Entre les seues aportacions es distinguixen els seus treballs sobre matematica pura i aplicada. En este camp ha publicat gran numero d'articuls d'investigacio sobre processos estocastics i moviment brownià aplicant-los a qüestions biologiques, fisiques i economiques. Tambe ha contribuït de manera notable en el camp de la Relativitat, concretament sobre la solucio de les ecuacions de camp en mijos de simetria cilindrica; en la resolucio de les ecuacions de camp en l'interior i exterior d'esferes buides o massisses pulsatils o en espi. En posterioritat investigà en relativitat general sobre l'existencia d'un univers finit en temps d'expansio finit, utilisant les relacions d'incertitut de Heisenberg de Mecanica Quantica, proponent un model de cosmologia quantica i relativista, en creacio permanent de materia i introduïnt la constant de Planck en el calcul del radi de l'univers i del temps d'expansio.

Image 1. El Dr. Dario Maravall Casesnoves

 

Image 2. Una de les obres de Maravall Casesnoves, Diccionario de Matemática Moderna.

Ha realisat importants contribucions en la Matematica Aplicada a l'Ingenieria, en el camp de la teoria de les oscilacions electriques i magnetiques i als acoplaments giroscopics. La seua teoria sobre les autooscilacions de flexio-traccio propon que el trencament per flexio de peces que tenen una traccio determinada es conseqüencia d'una flexio supletoria induïda per la traccio, per resonancia o per entrar en regim d'autooscilacio.

La seua fructifera activitat investigadora ha sigut plasmada en la realisacio de mes de vint llibres (Image 2) i prop de dos-centes memories de fisica, matematiques i filosofia, publicades en diverses institucions. En la Revista de la Real Academia de Ciencias, de la que es membre, ha publicat numeroses obres com "Ecuaciones diferenciales e integrales franccionarias. Relaciones entre el Calculo Simbólico y el Fraccionario", "Los espacios no riemannianos y el empleo de los métodos de la mecánica clásica en la teoría de la relatividad" o "Ensayo de la Teoría Unitaria de ondas relativistas de materia y de radiación. Las funciones franctales y los objetos franctales en Mecánica y en probabilidad". Igualment ha publicat multitut d'articuls en revistes d'organismes internacionals com per eixemple en l'Academia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria (Italia), en Anales de la Universidad de Galati (Rumania) o Boletinul Institului Polithenic de Iasi (Rumania).

Com s'ha indicat anteriorment, el professor Dario Maravall Casesnoves tambe s'ha distinguit en aquelles investigacions en les que ha sabut aplicar les matematiques ad atres arees com l'agricultura o l'economia. En el Boletín del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas destaquen els seus treballs sobre estadistica: "El nuevo espacio abstracto de los aleatores de la Economia y de la Biologia matemáticas. La ilusión demográfica-financiera", "Modelos matemáticos de fenómenos biológicos. Patología estadística". Tambe citem els seus ensajos sobre economia i sociologia: "La investigación Operativa, la Economía y la Agricultura" i "Modelos matemáticos sociológicos".

La llista de llibres editats al professor Maravall Casesnoves tambe es abundant en qualsevol de les disciplines a les que s'ha dedicat. Indicarém algunes de les seues obres com "Las Matemáticas de los fenómenos hereditarios", "Estadística Teórica y Aplicada" o "Cálculo de probabilidades y Procesos Estocásticos"

Ha eixercit tambe D. Dario Maravall la docencia a traves de diverses responsabiltats com la Catedra de Matematiques en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agronomos de Madrid, la Catedra de Fisica i Mecanica en la mateixa escola i Director del Departamento Interescuelas de Fisica Aplicada a los Recursos Naturales.

Es molt gran, per atra part, la seua colaboracio en cientifics estrangers aixina com reconeguda la seua obra en universitats, instituts d'investigacio i organisacins internacionals com l'Institut Tecnologic de Masachussets (M.I.T), Institut d'Estudis Nuclears de Moscu, Institut Politecnic de Jassy, Academia Toscana de Scienze e Lettere, l'Academia de Berli o l'O.C.D.E.

Entre els reconeiximents academics podem nomenar la Medalla d'Or de la Universitat Politecnica de Madrit (1989), Doctor Honoris Causa per la Universitat Politecnica de Valencia (1997), Membre d'honor de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (1968), colegiat d'honor de tots els Coleges Oficials d'Ingeniers Agronoms d'Espanya i fill adoptiu de la Ciutat de Valencia (2000).

El professor Dario Maravall Casesnoves es Academic de numero de les Reals Academies de Ciencies (1968) i de Doctors (1980).

 

Valencià
Genero divulgatiu: